فناوری اطلاعات و ارتباطات
دیدگاهان نوین چه خدمات مشاوره‌ای می‌تواند به فعالین این صنعت ارائه کند؟

کشورمان به صورت فزاینده‌ای در حال توسعة کسب و کارها در حوزة فناوری اطلاعات و ارتباطات است. یک مشاور مالی با تجربه و مورد اعتماد می‌تواند از ابتدای بررسی ایدة یک پروژه، با تولید یا ارزیابی برنامه کسب و کار در کنار شما باشد. تأمین مالی و یافتن شرکای مناسب داخلی و خارجی، سپس نظارت فنی، مالی و عملیاتی بر توسعة پروژه، سپس مشاوره و همراهی شما در خرید و فروش سهام شرکت و حتی در نهایت وارد کردن شرکت در بورس، از جملة خدماتی است که دیدگاهان نوین می‌تواند در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های این صنعت، شامل اپراتورهای ثابت و موبایل، اپراتورهای مجازی، خدمات ارزش افزوده و … به صورت تخصصی به مشتریان خود ارائه نماید. تحلیل‌هایی عمیق مانند شناخت مشتری و آخرین فناوری‌های قابل توسعه در کشور و پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری‌های جدید با توجه به تخصص و منابع شما نیز از جمله خدماتی است که تجربة ارائة آن را داریم. تجارب دیدگاهان نوین در همکاری با طیف گسترده‌ای از فعالین حوزة ICT در دامنة گسترده‌ای از خدمات، پشتوانه ما در همراهی شما در طی این مسیر پر فراز و نشیب خواهد بود.

چرا دیدگاهان نوین؟

نگاه تخصصی و مترکز دیدگاهان به این صنعت و تعریف آن به عنوان یکی از صنایع ویژة خود، در کنار تجربة قابل قبول در طی گسترده‌ای از خدمات قابل ارائه در این حوزه، دو مزیت اصلی دیدگاهان نوین برای ارائة این خدمت به شما خواهد بود.

  • تجارب دیدگاهان نوین در این صنعت

    دیدگاهان نوین طی دورة محدود فعالیت خود، خدمات مختلفی به شرکت‌های فعال در حوزة مخابرات و فناوری اطلاعات ارائه کرده که شامل ارائة خدمت به بیش از 20 پروژه در حوزه‌های ارزیابی فنی و اقتصادی، ارزش‌گذاری و نظارت بر طرح‌ها در این صنعت بوده است. خدماتی که در قالب نیازهایی مانند اخذ موافقت اصولی یا مجوز فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اخذ تسهیلات از بانک‌ها، ارزشگذاری برای انجام معاملات بلوکی و ... اجرایی شده است.

  • مزایای دیدگاهان نوین در ارائه خدمات در این صنعت

    مشاوره متمرکز و اختصاصی در صنعت اطلاعات و ارتباطات توسط دیدگاهان نوین، منجر به تخصصی‌ و حرفه‌ای‌شدن ارائة خدمات به این صنعت شده است. از طرف دیگر پوشش کامل و جامع خدمات مشاورة مالی مورد نیاز فعالین این صنعت به مزیتی تبدیل شده است که یافتن مشابهی برای آن در بازار آسان نیست.

  • برای کسب اطلاعات بیشتر

    برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با آقای شکرالهی، مدیر توسعة کسب و کار دیدگاهان نوین تماس بگیرید.

پروژه های انجام شده

کارفرما: شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
خدمت ارائه شده: مشاوره عرضه و پذیرش
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: تابستان 1395
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح ها
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: 1393/08/21
کارفرما: توسعه اعتماد مبین
خدمت ارائه شده: ارزشگذاری
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: 1394/02/29
کارفرما: توسعه اعتماد مبین
خدمت ارائه شده: ارزشگذاری
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: 1395/03/23
کارفرما: گسترش الکترونیک مبین
خدمت ارائه شده: ارزشگذاری
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: 1394/07/21
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: 1394/11/20
کارفرما: شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
خدمت ارائه شده: مشاوره عرضه و پذیرش
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: تابستان 1395
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح ها
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: 1394/08/06
کارفرما: گسترش الکترونیک مبین ایران
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: 1394/12/22
کارفرما: گسترش الکترونیک مبین ایران
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: 1394/12/10
300-135 400-051 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 1v0-621 mb2-707 70-980 70-483 2v0-621 nse4 1z0-434 9l0-012 101-400 300-085 og0-093 1z0-061 70-488 1z0-062 mb5-705 102-400 PEGACPBA71V1 70-463 mb2-704 PR000041 IIA-CIA-PART1 700-037 PEGACSA71V1 1z0-144 2v0-621d 1z0-051 070-461 a00-211 jn0-102 1z0-804 640-875 API-580 3002 400-151 98-365 712-50 9l0-066 ns0-506 156-215.77 70-466 lx0-104 9a0-385 642-980 og0-091 74-678 700-260 70-494 c_tfin52_66 lx0-103 m70-101 pmi-001 DEV-401 1z0-067 1K0-001 220-801 TB0-123 700-038 IIA-CIA-PART2 cwna-106 070-487 hp0-y50 070-483 mb2-708 C2010-595 1z0-883 c_tadm51_731 pk0-003 700-039 jn0-633 98-364 300-080 74-343 1z0-133 70-465 c_tscm62_66 PRINCE2-PRACTITIONER mb6-704 1v0-605 API-571 500-007 and-401 c_taw12_731 AX0-100 070-463 70-981 1z0-052 070-488 c_hanatec_10 010-111 mb6-700 700-270 600-455 600-460 1z0-533