ارزیابی فنی و اقتصادی
تعریف خدمت

امکان‌سنجی به معنای بررسی میزان سودآوری یک طرح در صورت انجام سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آن طرح می‌باشد. عوامل اقتصادی، فنی و قانونی می‌توانند بر روی سودآوری یک طرح اثرگذار باشند، بنابراین برنامه‌های تولیدی و عملیاتی، محدودیت‌های فنی، مکان‌یابی و محل استقرار، چارچوب‌های قانونی و محیطی، مواد اولیه و نیروی انسانی مورد نیاز، شرایط و هزینه‌های اقتصادی، زمان‌بندی اجرای طرح، منابع مالی مورد نیاز و نحوه‌ی بازاریابی از جمله مواردی هستند که در ارائه‌ی یک گزارش امکان‌سنجی بایستی مورد توجه قرار گیرند. انجام مطالعات امکان‌سنجی به دانش فنی، حقوقی، مالی، اقتصادی و همچنین آشنایی با شرایط بازار و نحوه‌ی تأمین مالی نیاز دارد.

کاربردهای این خدمت

مطالعات امکان‌سنجی صرفا به موارد مالی و اقتصادی محدود نمی‌شوند، بنابراین کلیه‌ی افرادی که قصد انجام یک سرمایه‌گذاری جدید را دارند می‌توانند از خدمات امکان‌سنجی در زمینه‌های فنی، عملیاتی، فرهنگی، قانونی، بازاریابی، مکان‌یابی، مالی، اقتصادی، زمان‌بندی اجرا و مواد اولیه‌ی مورد نیاز استفاده نمایند.

شرایط استفاده از این خدمت

کلیه‌ی افرادی که در زمینه‌های تولیدی و خدماتی قصد انجام یک سرمایه‌گذاری جدید را دارند، می‌خواهند کسب‌وکار خود را توسعه دهند و یا قصد دریافت وام بانکی دارند، می‌توانند برای پیش‌بینی سودآور بودن طرحشان از خدمات امکان‌سنجی در زمینه‌های مختلف استفاده نمایند.

چرا دیدگاهان نوین؟

با توجه به تنوع و گستردگی تجارب دیدگاهان نوین در ارائة این خدمت و همچنین اشراف نیروی انسانی شرکت بر حوزه‌های مالی و اقتصادی، فنی و حقوقی در طرح‌های اقتصادی و غیر انتفاعی، دیدگاهان نوین انتخابی مطمئن برای ارائة این خدمت به شما خواهد بود.

  • تجارب دیدگاهان نوین در ارائة این خدمت

    در طی سه سال اخیر فعالیت، دیدگاهان نوین برای حدود ۱۰۰ پروژه، خدمت ارزیابی فنی و اقتصادی را ارائه کرده است. این پروژهها عموماً در صنایعی مانند: ۱- نفت، گاز و پتروشیمی۲-کشاورزی و دامداری، ۳- صنایع و معادن، ارائه شده است.

  • مزایای دیدگاهان نوین در ارائة این خدمت

    تجارب متعدد در ارائة موفق این خدمت در صنایع مختلف، همراه با طیف دانش‌ها و مهارت‌های متنوع لازم برای این خدمات در داخل سازمان (شامل کارشناسان مالی و سرمایه‌گذاری، اقتصاد، مهندسی و ...) در کنار شبکة گستردة مشاوران در حوزههای فنی و صنعتی، از جمله مزایای دیدگاهان نوین در ارائة این خدمت است.

  • برای کسب اطلاعات بیشتر

    برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با آقای شکرالهی، مدیر توسعة کسب و کار دیدگاهان نوین تماس بگیرید.

پروژه های انجام شده

کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1395/06/02
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: بهداشت، درمان و دارو
تاریخ ارائه: 1392/09/25
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: بهداشت، درمان و دارو
تاریخ ارائه: 1394/05/31
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: خدمات مالی
تاریخ ارائه: 1393/10/13
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: خدمات مالی
تاریخ ارائه: 1393/08/21
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: 1394/11/20
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: معادن و فلزات
تاریخ ارائه: 1395/05/16
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1395/07/14
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1395/03/10
کارفرما: گسترش الکترونیک مبین ایران
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: 1394/12/22
کارفرما: گسترش الکترونیک مبین ایران
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: 1394/12/10
300-135 400-051 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 1v0-621 mb2-707 70-980 70-483 2v0-621 nse4 1z0-434 9l0-012 101-400 300-085 og0-093 1z0-061 70-488 1z0-062 mb5-705 102-400 PEGACPBA71V1 70-463 mb2-704 PR000041 IIA-CIA-PART1 700-037 PEGACSA71V1 1z0-144 2v0-621d 1z0-051 070-461 a00-211 jn0-102 1z0-804 640-875 API-580 3002 400-151 98-365 712-50 9l0-066 ns0-506 156-215.77 70-466 lx0-104 9a0-385 642-980 og0-091 74-678 700-260 70-494 c_tfin52_66 lx0-103 m70-101 pmi-001 DEV-401 1z0-067 1K0-001 220-801 TB0-123 700-038 IIA-CIA-PART2 cwna-106 070-487 hp0-y50 070-483 mb2-708 C2010-595 1z0-883 c_tadm51_731 pk0-003 700-039 jn0-633 98-364 300-080 74-343 1z0-133 70-465 c_tscm62_66 PRINCE2-PRACTITIONER mb6-704 1v0-605 API-571 500-007 and-401 c_taw12_731 AX0-100 070-463 70-981 1z0-052 070-488 c_hanatec_10 010-111 mb6-700 700-270 600-455 600-460 1z0-533