خلاصه گزارش عملکرد ۵ سال فعالیت دیدگاهان نوین
اخبار ۱۳۹۵/۰۹/۱۲

در این خلاصه گزارش که به مناسبت پنجمین سال فعالیت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین و برای تشریح نمایش روند رو به رشد و رسیدن به اهداف توسعه اولیة این شرکت، برای مدیران ارشد ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تهیه شده است، ارزیابی‌ای کلی از بخش‌های مختلف فعالیت این شرکت از آغاز تا امروز ارائه‌شده و روندهای توسعه و گسترش شرکت به نمایش درآمده است. در پوسترهای اینفوگرافیک طراحی‌شده ابعادی از فعالیت شرکت، شامل بخش‌های زیر به تصویر کشیده شده است:

۱٫  نمایش روند توسعه نیروی انسانی و ساختار سازمانی شرکت

۲٫  روند توسعه ارتباطات و خدمات ارائه‌شدة شرکت، در بخش‌های مختلف‌ ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

۳٫  حوزه‌های صنعتی فعالیت شرکت در طی این دوره و تعداد و روند خدمات ارائه‌شده

۴٫  عملکرد مالی و شاخص‌های مختلف عملکردی شرکت در طی دورة فعالیت

‌در بخش توسعة نیروی انسانی شرکت، تغییر ساختار از ساختار مدیریتی هرمی به ماتریسی، با تکمیل زیرساخت‌های لازم از نظر تجربه موجود در سازمان، افزایش هماهنگی میان بخش‌ها و تعداد مناسب نیروی انسانی، یکی از نکات مهم توسعه نیروی انسانی شرکت در طی این دوره از فعالیت شرکت بوده که در این گزارش به آن تأکید شده است.

تغییر ساختار از ساختار مدیریتی هرمی به ماتریسی، با تکمیل زیرساخت‌های لازم از نظر تجربه موجود در سازمان، افزایش هماهنگی میان بخش‌ها و تعداد مناسب نیروی انسانی، یکی از نکات مهم توسعه نیروی انسانی شرکت در طی این دوره از فعالیت شرکت بوده که در این گزارش به آن تأکید شده است.

در بخش روند توسعة ارتباطات و خدمات ارائه‌شدة شرکت می‌توان گفت هدف اصلی و اولیه از تأسیس شرکت برآورده کردن نیازهای شرکت‌های زیرمجموعة ستاد اجرایی بوده است. هدفی که به نظر می‌رسد پس از ۵ سال فعالیت به آن نزدیک‌شده و فعالیت‌های دیدگاهان نوین، در هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و بخش‌های مختلفی از مجموعة ستاد درگیر شده است.

در بخش حوزه های صنعتی فعالیت مشاورة شرکت پس از ۵ سال فعالیت تمرکز کلی شرکت بر روی ۱۳ شاخة صنعتی مختلف بوده که در گزارش به تعداد و خدمات ارائه‌شده در این صنایع اشاره شده. پس از این دورة ۵ ساله فعالیت، دیدگاهان نوین علاوه بر خدمات خود در حوزه‌های متنوع از خدمات مشاورة مالی، تصمیم گرفته در ۴ حوزة صنعتی ۱- فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۲-نفت، گاز و پتروشیمی، ۳-خدمات مالی، ۴-بهداشت، درمان و دارو، بسته‌هایی خدماتی اختصاصی تعریف کند.

پس از این دورة ۵ ساله فعالیت، دیدگاهان نوین علاوه بر خدمات خود در حوزه‌های متنوع از خدمات مشاورة مالی، تصمیم گرفته در ۴ حوزة صنعتی ۱- فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۲-نفت، گاز و پتروشیمی، ۳-خدمات مالی، ۴-بهداشت، درمان و دارو، بسته‌هایی خدماتی اختصاصی تعریف کند.

در نهایت خروجی مالی تمامی این تحولات نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته و به نمایش گذاشته‌شده است.

این گزارش به جناب آقای دکتر منوچهری، مدیریت عاملی گروه توسعه اقتصادی بصیر ارائه‌شده و در مرحلة بعد قرار است خدمت جناب آقای دکتر مخبر، ریاست عالی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیز ارائه شود.

 

دانلود بخشهایی از گزارش عمکرد ۵ ساله دیدگاهان نوین

300-135 400-051 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 1v0-621 mb2-707 70-980 70-483 2v0-621 nse4 1z0-434 9l0-012 101-400 300-085 og0-093 1z0-061 70-488 1z0-062 mb5-705 102-400 PEGACPBA71V1 70-463 mb2-704 PR000041 IIA-CIA-PART1 700-037 PEGACSA71V1 1z0-144 2v0-621d 1z0-051 070-461 a00-211 jn0-102 1z0-804 640-875 API-580 3002 400-151 98-365 712-50 9l0-066 ns0-506 156-215.77 70-466 lx0-104 9a0-385 642-980 og0-091 74-678 700-260 70-494 c_tfin52_66 lx0-103 m70-101 pmi-001 DEV-401 1z0-067 1K0-001 220-801 TB0-123 700-038 IIA-CIA-PART2 cwna-106 070-487 hp0-y50 070-483 mb2-708 C2010-595 1z0-883 c_tadm51_731 pk0-003 700-039 jn0-633 98-364 300-080 74-343 1z0-133 70-465 c_tscm62_66 PRINCE2-PRACTITIONER mb6-704 1v0-605 API-571 500-007 and-401 c_taw12_731 AX0-100 070-463 70-981 1z0-052 070-488 c_hanatec_10 010-111 mb6-700 700-270 600-455 600-460 1z0-533