تحلیل بنیادی فولاد مبارکه اصفهان
مقالات ۲۰۱۷/۰۹/۱۷

در این گزارش، فولاد مبارکه‌ی اصفهان به صورت بنیادین تحلیل شده است.

شرکت فولاد مبارکه از شرکت هاي پیشرو ایرانی است که در زمینه تولید ورقهاي فولادي فعالیت می نماید. این شرکت با مأموریت ایفاي نقش محوري در توسعه صنعتی، اقتصادي و اجتماعی کشور و ارتقاي سطح فناوري صنعت فولاد، به عنوان سازمانی جهان تراز بیش از پنجاه درصد از مصرف فولاد کشور را جهت استفاده در صنایع خودروسازي و قطعه سازي، صنایع فلزي سبک، صنایع فلزي سنگین و … فعالیت دارد.

با توجه به رشد قیمت جهانی فولاد به دلیل کاهش موجودی انبار های کشور چین شاهد تاثیر گذاری آن بر قیمت فروش شرکت بودیم…

دریافت گزارش کامل

404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to dnovin.vaultpos.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • dnovin.vaultpos.com/links.txt (port 80)