بررسی خالص ارزش پورتفوی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
مقالات ۱۳۹۵/۰۹/۱۲

در این گزارش خالص ارزش پورتفوی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مورد بررسی قرار گرفته است.

این شرکت در زمینه مشارکت، تأمین منابع مالی و تأسیس انواع واحدهای صنعتی و معدنی فعالیت داشته و سرمایه ثبت‌شده این شرکت برابر با ۲۱۹۲۰ میلیارد ریال می‌باشد. این شرکت با نماد «ومعادن» در بازار بورس حضور داشته و سهام‌دار بسیاری از شرکت‌های بورسی و غیربورسی است. در این گزارش وضعیت پورتفوی شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات بررسی شده و کلیه شرکت‌های داخل و خارج از بورس مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. تعداد سهام، ارزش روز هر سهم، سرمایه، درصد مالکیت شرکت «ومعادن» و بهای تمام‌شده هر سهم از جمله متغیرهایی هستند که برای محاسبه ارزش خالص پورتفوی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات بررسی شده‌اند. پس از در نظر گرفتن چهار سناریوی مختلف، نشان داده می‌شود که خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم شرکت «ومعادن» در بهترین و بدترین شرایط به ترتیب برابر با ۲۰۵۷ و ۱۹۳۰ ریال می‌باشد.

خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم شرکت «ومعادن» در بهترین و بدترین شرایط به ترتیب برابر با ۲۰۵۷ و ۱۹۳۰ ریال می‌باشد.

دانلود مقاله بررسی خالص ارزش پورتفوی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

برچسب‌ها

300-135 400-051 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 1v0-621 mb2-707 70-980 70-483 2v0-621 nse4 1z0-434 9l0-012 101-400 300-085 og0-093 1z0-061 70-488 1z0-062 mb5-705 102-400 PEGACPBA71V1 70-463 mb2-704 PR000041 IIA-CIA-PART1 700-037 PEGACSA71V1 1z0-144 2v0-621d 1z0-051 070-461 a00-211 jn0-102 1z0-804 640-875 API-580 3002 400-151 98-365 712-50 9l0-066 ns0-506 156-215.77 70-466 lx0-104 9a0-385 642-980 og0-091 74-678 700-260 70-494 c_tfin52_66 lx0-103 m70-101 pmi-001 DEV-401 1z0-067 1K0-001 220-801 TB0-123 700-038 IIA-CIA-PART2 cwna-106 070-487 hp0-y50 070-483 mb2-708 C2010-595 1z0-883 c_tadm51_731 pk0-003 700-039 jn0-633 98-364 300-080 74-343 1z0-133 70-465 c_tscm62_66 PRINCE2-PRACTITIONER mb6-704 1v0-605 API-571 500-007 and-401 c_taw12_731 AX0-100 070-463 70-981 1z0-052 070-488 c_hanatec_10 010-111 mb6-700 700-270 600-455 600-460 1z0-533